Wash’r sekretesspolicy

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om de personuppgifter som LOGOS Payment Solutions A/S (”LOGOS”) behandlar i samband med din användning av appen Wash’r (”appen”).

 

Personuppgiftsbiträde

I samband med att du skapar en profil och din efterföljande användning av appen behandlar LOGOS ett antal av dina personuppgifter.

 

Personuppgifterna har vidarebefordrats till LOGOS av LOGOS samarbetsföretag, som driver biltvätten som du vill använda via appen. Samarbetsföretagen är därmed personuppgiftsansvariga, medan LOGOS är personuppgiftsbiträde för samarbetsföretagens räkning.

LOGOS har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsansvariga samarbetsföretag, och LOGOS behandlar endast dina personuppgifter enligt instruktion från personuppgiftsansvariga samarbetsföretag och i enlighet med lagen.

 

Kontaktinformation                                                          Kontaktperson

LOGOS Payment Solutions A/S                                      Namn: Jan Ilsø
CVR-nr. 26 39 36 47                                                        Telefon: +45 45 87 78 99
Nærum Hovedgade 6                                                      info@logos.dk
2850 Nærum

Vilka personuppgifter behandlar LOGOS och i vilka syften?

Som personuppgiftsbiträde behandlar LOGOS nedanstående personuppgifter om dig för samarbetsföretags räkning. Syftet med behandlingen är att kunna göra appen och dess funktioner tillgängliga för dig. LOGOS behandlar följande typer av personuppgifter om dig:

  • Ditt namn
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer
  • Din bils registreringsnummer
  • Din plats

 

Varifrån samlas dina personuppgifter in?

Dina personuppgifter samlas in direkt från dig av samarbetsföretaget. Därefter behandlar LOGOS dina personuppgifter för det personuppgiftsansvariga samarbetsföretagets räkning i samband med din användning av appen.

 

Vem vidarebefordrar vi personuppgifter till?

LOGOS vidarebefordrar bara personuppgifter till andra personuppgiftsbiträden och tredje parter när lagstiftningen tillåter eller kräver det. Om LOGOS använder ett annat personuppgiftsbiträde i samband med utförandet av specifika behandlingsaktiviteter för det personuppgiftsansvariga samarbetsföretagets räkning, åläggs detta andra personuppgiftsbiträde samma skyldigheter vad gäller dataskydd som är fastställt i personuppgiftsbiträdesavtalet mellan LOGOS och det personuppgiftsansvariga samarbetsföretaget.

Dessa personuppgiftsbiträden och tredje parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i egna syften. Vi använder dessutom bara personuppgiftsbiträden inom EU/EES eller länder som har en tillräcklig skyddsnivå.

Personuppgifter vidarebefordras vanligen till offentliga myndigheter, revisionsbyråer, advokatbyråer, finansinstitut, försäkringsbolag, leverantörer, samarbetspartner m.m.

 

Period under vilken personuppgifterna lagras

Personuppgifter lagras så länge som är tillåtet enligt lag och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte för vilket de inhämtades.

När du raderar ditt konto i appen raderar vi alla personuppgifter om dig som vi enligt lag eller omständigheter inte måste fortsätta att spara. Vi behåller personuppgifter om dig i den utsträckning som är tillåtet enligt lag och 1) det är nödvändigt för att uppfylla gällande lagstiftning, 2) när uppgifterna fortfarande är relevanta för oss i samband med drift av verksamheten, 3) när personuppgifter är nödvändiga för att förbereda och försvara oss själva i en potentiell tvist eller ett rättsligt förfarande, eller 4) när de i övrigt anses vara nödvändiga.

 

Säkerhet

LOGOS har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina personuppgifter oavsiktligt eller olovligt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till utomståendes kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

 

Rätt till tillgång, rättelse och dataportabilitet

Hos LOGOS har du alltid rätt att få tillgång till de personuppgifter som är registrerade om dig. Du kan dessutom få personuppgifterna levererade i ett strukturerat, allmänt använt och läsbart format.

Du har dessutom rätt att kräva rättelse, radering eller blockering av uppgifter som är felaktiga, vilseledande eller på liknande sätt behandlas i strid med lagstiftningen.

Kontakta info@logos.dk.

 

Rätt till radering och begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Dessutom har du i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, varefter personuppgifterna bara sparas.

Kontakta info@logos.dk.

 

Rätt att göra invändningar

Om dina personuppgifter behandlas av ett nödvändigt och berättigat intresse eller i marknadsföringssyfte har du dessutom rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Kontakta info@logos.dk.

 

Samtycke                                                              Om vi behandlar dina personuppgifter med grund i ett samtycke kan du när som helst meddela oss att du vill dra tillbaka ditt samtycke, varefter vi inte längre kommer att behandla dina personuppgifter om vi inte har någon annan grund för behandlingen.

Du bör dock vara medveten om att om du drar tillbaka ett samtycke kommer vi inte längre att ha möjlighet att ställa appen och dess funktioner till ditt förfogande.

Kontakta info@logos.dk.

 

Platstjänst

Appen är uppbyggd kring en koppling mellan din plats och samarbetsföretagets biltvätt som du vill använda. Du kan när som helst slå på eller stänga av platstjänsten i appen via enhetsinställningarna. Om du stänger av platstjänsten kan dock appen inte känna igen den aktuella biltvätten och appen kommer inte att fungera som det är tänkt.

 

Firebase Crashlytics

För att förbättra appens stabilitet och användarvänlighet samlar vi in teknisk information om appens tillstånd om den stängs ner på grund av ett fel. Detta görs med ett verktyg från en tredje part. I detta syfte samlar varken LOGOS eller den tredje parten in dina personuppgifter.

 

Kontakt

Om du har frågor eller kommentarer, eller om du vill använda en eller flera av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan.

 

Klagomål

Klagomål gällande behandling av personuppgifter ska lämnas till Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.datatilsynet.dk.