Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende fra 1. oktober 2020

1.1  Vilkårenes omfang

1.2  Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Logos Payment Solutions A/S (herefter kaldet Sælger) og køber af produkter, software, licenser, udstyr, tilbehør, serviceydelser og lign. fra Sælger (herefter kaldet Køber).

1.3  Når Sælger eller Køber i tilbud, kontrakter eller andre dokumenter vedrørende ovenstående henviser til, at Sælgers vilkår finder anvendelse, anses der at være henvist til foreliggende vilkår.

1.4  De foreliggende ”Almindelige salgs- og leveringsvikår” kan ændres med 30 dages varsel, og de gældende vilkår vil fremgå af Sælgers hjemmeside.

 

2.              Aftalegrundlag

 • Enhver ydelse og ethvert produkt (i det følgende samlet betegnet ”leverance”) købes af Sælger i henhold til nedenstående salgs- og leveringsvilkår, der er udtømmende, medmindre tilføjelser eller fravigelser skriftligt er tiltrådt af Sælger. Ved leverance, og dermed omfattet af salgs- og leveringsvilkårene, anses
  • Individuelt udviklede edb-programmer, dvs. programmel, der udvikles af Sælger på grundlag af Købers opgaveformulering, herunder eventuelle nærmere specifikationer og anvisninger
  • Standardprogrammel og standardkomponenter, dvs. programmel og udstyr, der udvikles af Sælger med henblik på afsætning til flere kunder
  • Hardware, herunder printplader, kabinetter, m.v. udviklet/designet af Sælger
  • Systemer, programmel eller hardware udviklet og/eller produceret af tredjemand
  • PSAM
  • Licenser for bl.a. software og gateway, uanset om software og betalingsløsninger er udviklet af Sælger eller af tredjemand, men formidles gennem Sælger, herunder også PSAM-licens.
 • Hverken Købers standardbetingelser eller Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordrer, korrespondance eller andet anses som fravigelse af eller tilføjelse til nedenstående vilkår, medmindre Sælger udtrykkeligt skriftligt har accepteret disse. Købers henvisning til disse generelt eller konkret i den pågældende ordre eller korrespondance i forbindelse hermed er således ikke tilstrækkeligt til, at disse betingelser anses som accepteret af Sælger.
 • Hvis der i leverancen indgår produkter leveret af tredjemand, herunder f. eks. softwareprodukter, gælder for disse tillige tredjemands almindelige betingelser, herunder licensvilkår.
 • For betalingsløsninger er software-, gateway og PSAM-licens er obligatorisk. Licensen dækker Købers brugsret til software og betalingsløsninger, samt at Køber får adgang til opdateringer af softwaren i betalingsløsningen, herunder til ændringer der sikrer at betalingsløsningens software lever op til krav fra Nets Denmark A/S.

3.              Tilbud/ordre

 • Hvor intet andet fremgår, er tilbud fra Sælger er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen.
 • Aftale mellem Køber og Sælger anses først for indgået, når enten Køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse eller når Køber vidste eller burde have indset, at Sælger er påbegyndt sit arbejde på ordren. Tilsvarende gælder tillæg/efterbestillinger til en tidligere indgået ordre.
 • Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Sælger i hænde senest 5. hverdag efter ordrebekræftelsens dato.
 • Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Sælgers skriftlige godkendelse.
 • Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af den tilbudte vare, såfremt leverancen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige af Køber angivne specifikationer.
 • Hel eller delvis annullering af ordre accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger.

4.              Købers forpligtelser

 • Køber skal for egen regning og risiko beskytte egne data.
 • Køber skal betale licenser for software, gateway og PSAM indtil disse afmeldes hos Sælger
 • Køber er forpligtet til at opdatere software og/eller udskifte PSAM i terminalen, når Nets og/eller trediemand frigiver nye versioner, som kræver opdatering af software eller udskiftning af PSAM. Køber accepterer, at Nets og/eller trediemand må opdatere eller modificere software. Kunden vil modtage besked, hvis en opdatering af software kræver kundens aktive medvirken.
 • Hvis der ikke er truffet aftale med Sælger herom, er Køber selv ansvarlig for alle omkostninger forbundet med integration af den af Sælger købte løsning til Købers øvrige relevante systemer, herunder omkostninger til kommunikation, installation og strømforsyning mv.
 • Køber må kun efter nærmere aftale fjerne, ændre eller dække varemærker, patentanmærkninger, garantimærkater eller anden mærkning, som af Sælger eller tredjemand er anført på leverancen, eller andet salgsfremmende materiale der vedrører det leverede udstyr.
 • Hvis Køber har oplyst e-mail adresse til Sælger kan ændringer af priser og generelle salgs- og leveringsvilkår varsles elektronisk. Køber har pligt til at meddele ændringer i Købers adresse og e-mailadresse til Sælger, og Køber bærer selv ansvaret for, at Køber ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis Køber ikke har meddelt e-mail eller adresseændring til Sælger.
 • Køber er forpligtet til at overholde de eksportkontrolregler, der er gældende i henhold til dansk og udenlandsk lovgivning, i det omfang leverancen eksporteres eller reeksporteres.

5.              Priser

 • Alle priser er ekskl. den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, offentlige gebyrer samt fragt mv. Der tages forbehold for prisstigninger fra underleverandører samt for ændringer i offentlige afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser og fragtomkostninger.
 • Hvis der ikke er aftalt faste priser, sker alle leverancer til Sælgers til enhver tid gældende time- og listepriser.
 • Alle priser kan ændres uden forudgående varsel.
 • Årlige licenser opkræves helårligt pr. 1. januar, og opkræves første år forholdsmæssigt i forhold til leveringstidspunktet i leveringsåret.
 • Priserne indeksreguleres automatisk årligt pr. 1. januar baseret på udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra august til august, hvor august 2015 = indeks 100. Indeksregulering af priser varsles ikke særskilt overfor Køber.
 • Alle fakturaer kan blive tillagt et faktureringsgebyr, forsendelsesgebyr samt miljøafgift jf. Sælgers prisliste.

6.              Betaling

 • Med mindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer – såvel komplette som delleverancer – forfaldne til betaling netto kontant 20 dage efter faktura, der udstedes umiddelbart efter leveringen. Kan Køber ikke modtage leverancen til aftalt tid, udstedes faktura, når leverancen af Sælger meldes færdig til levering.
 • Sælger kan vælge at fakturere installation og levering særskilt.
 • Såfremt en leverance eller installation strækker sig ud over en måneds varighed, forbeholder Sælger sig ret til at fakturere et a conto-beløb hver måned, der modsvarer den på faktureringstidspunktet leverede leverance.
 • Betaler Køber ikke en faktura i rette tid, kan Sælger uden påkrav beregne sig morarenter og rykkergebyrer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, herunder renteloven, samt lade alle eventuelle rabatter på den samlede ordre bortfalde. Rykkergebyrer og rentesatser vil fremgå af Sælgers prisliste.
 • Hvis Sælger efter aftalens indgåelse modtager usikre kreditoplysninger om Køber, er Sælger berettiget til at kræve forudbetaling eller anfordringsgaranti for købesummen med skønnede tillæg, jf. punkt 4 og til at indstille yderligere leverancer ind til modtagelsen heraf. Modtages forudbetalingen/sikkerhedsstillelsen ikke inden 3 hverdage efter Sælger’ skriftlige påkrav, er Sælger tillige berettiget til at ophæve aftalen som væsentligt misligholdt af Køber og/eller kræve erstatning.
 • Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen, som Sælger ikke har anerkendt. Det være sig som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav eller på andet grundlag, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

7.              Ejendomsforbehold

 • Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil betaling er sket i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. Køber opnår alene brugsret til leveret programmel.
 • Sælger er berettiget til at tilbagetage leverancer – uanset denne måtte indeholde tredjemands data/aktiver – og disponere over det tilbagetagne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 • Køber er uberettiget til at videresælge en leverance eller dele heraf før købesummen er betalt, lige- som Køber indtil da er uberettiget til at disponere faktisk eller retligt herover på en måde, der kan medføre, at ejendomsforbeholdet tilsidesættes, – f.eks. ved indføjelse af andre produkter.

8.              Levering

 • Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Sælger. Hvis leveringstid ikke er fastsat, kan hver af parterne skriftligt med et passende varsel kræve ordren effektueret.
 • Leveringstiden fastsættes under forudsætning af, at alle Købers specifikationer foreligger senest ved Sælgers afgivelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald udsættes leveringstiden med det antal kalenderdage, der går fra ordrebekræftelsen til sådanne specifikationer er modtaget fra Køber. Leveringstiden udsættes på tilsvarende måde, hvis Sælger efterfølgende hindres i en hensigtsmæssig opfyldelse af ordren af årsager, der kan tillægges Køber, Købers leverandørs forhold eller force majeure-omstændigheder. Sælger er berettiget til – udover de aftalte priser – at fakturere til listepris eventuelle ressourcer, der er afsat til ordren, men af de her nævnte grunde ikke kan arbejde på denne og som ikke måtte kunne afsættes til andre opgaver i den/de pågældende perioder.
 • Sælger er – uden at det anses som forsinkelse – berettiget til med passende skriftlige varsel ad en eller flere gange at udsætte enhver tidsfrist, herunder milepæle, tests etc. med et sådant antal dage, at leveringsterminen/terminerne udskydes med op til 60 arbejdsdage
 • Sælger er berettiget til, uden Købers samtykke, helt eller delvist at lade opfyldelsen af Sælgers forpligtelser ske ved anvendelse af underleverandører.
 • Før overtagelse af leverancen har Køber ikke ret til at tage denne eller nogen del heraf i brug. Såfremt Køber tager leverancen eller nogen del heraf i brug uden Sælgers samtykke før overtagelse, anses Køber herved for at have overtaget leverancen.
 • Sælgers ydelser anses for leveret løbende; varer anses for leveret ved den fysiske overgivelse til Køber. Medmindre andet er aftalt, sker levering og risikoovergang Ex Works (”EXW”) som defineret i gældende Incoterms. Forsendelse sker for Købers risiko. Køber forsikrer selv leverancen.

 

9.              Ophør og opsigelse af licenser

 • Brugsretten til softwarelicenser, gateway og PSAM løber til den opsiges eller ophæves af en af parterne.
 • Sælger og Køber kan skriftligt opsige aftale om softwarelicenser og PSAM fra Nets med 3 måneders varsel. Ved prisændringer varslet af Nets kan Køber opsige aftalen med 1 måneds varsel.
 • Forudbetalte licenser tilbagebetales ikke.
 • Opsigelse af licenser skal ske skriftligt ved fremsendelse af email til psam@logos.dk Opsigelsen skal som minimum indeholde kundens navn samt serienumre for betalingsløsninger og PSAM-nummer for PSAM.
 • Begge parter kan ophæve aftaler i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse af aftalen. Kundens manglende rettidige betaling af et hvert skyldigt beløb betragtes altid som væsentlig misligholdelse, som berettiger Køber til at ophæve aftalen helt eller delvist uden varsel.
 • Efter aftalens ophør forpligter Køber sig til straks at ophøre med at bruge software, gateway og PSAM.
 • Ved aftalens ophør og Købers manglende betaling er Sælger berettiget til at spærre for brugen af software og PSAM. Sælger er berettiget til at opkræve et gebyr for evt. genåbning af software, terminaler mv.

 

10.         Installation, service og reparation

 • Hvis installation, service og reparation sker hos Køber, har Køber over for Sælger ansvaret for, at monteringen kan udføres under forhold, som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om arbejdsmiljøet på monteringsstedet.
 • Køber skal sørge for at bekoste nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Med mindre andet er aftalt, skal Køber for egen regning og på fagmæssig vis forberede arbejder, såsom: betonarbejder, fundamenter og lignende bygningsarbejder samt fremføring af rør, elektriske ledninger og andre nødvendige tilslutninger.
 • Forberedende arbejder skal være afsluttet, før Sælger personale ankommer til monteringsstedet. Fundamenter og andre underlag skal være klar til at bære den belastning, de er beregnet til.

 

11.         Tegninger og beskrivelser

 • Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende leverancen eller fremstillingen heraf, herunder sådanne som før eller efter aftalens indgåelse overlades til Køber, forbliver Sælgers ejendom.
 • Sådant materiale må ikke uden Sælgers skriftlige tilladelse anvendes til andet formål end igangsætning, drift og vedligeholdelse af leverancen. Uden Sælgers skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
 • Sælger har ikke pligt til at udlevere materialet, som ligger til grund for fremstillingen af sine leverancer.
 • Er tegninger, beskrivelser og lignende, udleveret vederlagsfrit i forbindelse med tilbud, forbliver de Sælgers ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand og skal tilbageleveres til Sælger, såfremt tilbuddet ikke accepteres.
 • Sælger bevarer alle rettigheder over den know-how, som Sælger har udarbejdet og leveret. Køber er alene berettiget til at anvende den pågældende know-how i forbindelse med Sælgers leverance.

12.         Reklamation

 • Det påhviler Køber straks ved levering at kontrollere alle leverancer løbende og skriftligt at påpege evt. mangler/forsinkelser uden ugrundet ophold efter at manglen/forsinkelsen var eller kunne være opdaget med en detaljeret beskrivelse af problemet. Køber er forpligtet til selv at tilvejebringe evt. testspecifikationer og testdata.
 • Reklamation over manko eller andre synlige fejl skal ske inden 10 dage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er Køber afskåret fra at gøre manglen gældende.
 • Reklamation vedrørende angivelse på fakturaer må fremsendes skriftligt inden 10 hverdage efter fakturaens modtagelse.
 • Forsinkelse kan aldrig påberåbes senere end 10 hverdage efter levering.
 • Mangler kan aldrig påberåbes senere end 12 måneder efter levering.
 • I tilfælde af reklamation er Køber først efter nærmere aftale berettiget til at tage leverancen i brug eller disponere over det leverede på anden måde, herunder returnere dette. Har Køber reklameret over leverancen, og viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Sælger bærer ansvaret for, har Sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Sælger.

13.   Afhjælpning

 • Inden anmodning om afhjælpning skal Køber gennemføre de fejlfindingsprocedurer, som anvises, ligesom Køber skal drage omsorg for beskyttelse af programmer, data og værdier, som måtte findes.
 • En leverance anses som mangelfri, hvis den i al væsentlighed svarer til den tilhørende af Sælger autoriserede dokumentation. Ved vurderingen af, om funktionaliteten er mangelfuld gælder tilsvarende, at denne i al væsentlighed skal være til stede, men måden, hvorpå dennes nås, kan afvige fra Købers krav/ønsker.
 • Sælgers afhjælpningspligt og øvrige mangelbeføjelser omfatter ikke mangler, som er forårsaget af materiale leveret af Køber, herunder konstruktioner der er foreskrevet af denne, eller som er en følge af naturligt slid, overlast, hærværk, væsker, mangelfuld betjening, mangelfuld installation udført af Køber eller tredjemand på dennes vegne, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen.
 • Hvis en leverance er mangelfuld, jf. punkt 1-13.2, forpligter Sælger sig til at påbegynde afhjælpning uden ugrundet ophold efter, at dette er fastslået ved modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Køber. Hvis afhjælpning er umulig eller efter Sælgers skøn ikke kan ske inden for rimelig tid eller ved rimelige omkostninger, er Sælger berettiget til efter eget valg til fuld og endelig afgørelse enten (a) inden en passende tidsfrist at foretage omlevering eller (eller såfremt omlevering ikke lykkes) (b) indrømme Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen.
 • For afhjælpning foranlediger Køber, at leverancen returneres til Sælger. Køber afholder omkostningerne til transport og forsendelse i forbindelse med afhjælpningen.
 • Alle mangelbeføjelser bortfalder, hvis de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis Køber inden afhjælpningsperiodens udløb selv lader foretage ændringer eller reparationer på leverancen. Tilsvarende mister Køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af mangler/forsinkelser, såfremt Køber ikke underretter Sælger om en mangel/forsinkelse inden for de angivne frister.
 • Sælgers ansvar for produkter, herunder software, leveret af tredjemand er begrænset til de beføjelser og retsfølger, Sælger omkostningsfrit kan videreføre til den/de pågældende.
 • Er det solgte udstyr ændret eller søgt serviceret af andre end Sælger eller en af denne anvist reparatør, kan Sælger afvise at yde vederlagsfri afhjælpning.

14.   Ansvar og ansvarsbegrænsning

 • Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler dog med de be­grænsninger, der fremgår af denne aftale.
 • Sælger skal alene være ansvarlig for egne ydelser og for­hold. Sælger skal således under ingen om­stæn­dig­heder være ansvarlig for nogen fejl/mangler eller forsinkelser eller i øvrigt for manglende opfyldelse af aftalen, i det omfang dette skyldes Købers eller tredjemands forhold herunder Kø­bers mislig­hol­delse eller ufor­svar­lige adfærd, Kø­bers brugerfejl, kommu­nika­tionsinfrastruktur eller andet mas­ki­nel, Købers æn­drin­ger af eller indgreb i leverancen, fejl eller mang­ler i data indtastet eller leveret af Køber (eller Købers kunder/leverandører).
 • Sælgers ansvar for mangler omfatter ikke fejl eller mangler ved andres programmel, der indgår i leverancen. Sælgers påtager sig alene at videregive reklamationer over medleveret programmel til Sælger af dette.
 • Sælger skal endvidere under ingen om­stæn­dig­heder være ansvarlig for noget indirekte tab her­under tab af goodwill, tabt fortjeneste, driftstab, driftsforstyrrelser, tab af data, rentetab og lign­ende.
 • Sælger er ansvarlig for produktansvar i hen­hold til dansk rets almindelige regler.
 • Sælgers samlede erstatningsansvar er un­der alle om­stændigheder beløbsmæssigt be­grænset, idet Købers samlede krav på erstatning er maksimeret til et samlet beløb svar­ende til det af Køber erlagte vederlag i de seneste 12 måneder, dog maksimalt DKK 500.000. Den beløbs­mæssige erstatningsbegrænsning omfatter alle former for ansvar og krav herunder erstatning i og udenfor kontrakt, objektivt ansvar, garanti­ansvar, bod samt krav om tilbagebetaling af mod­tag­ne vederlag.
 • Hver ordre anses for en selvstændig aftale med Sælger og udløser ikke beføjelser for andre ordrer uanset om der måtte bestå en nær sammenhæng eller afhængighed mellem leverancerne i henhold til disse.
 • De nævnte begrænsninger i Sælgers ansvar gælder ikke, dersom Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 • Sælger er endvidere højst ansvarlig 1 år efter levering.
 • Er det solgte udstyr og/eller programmel ændret eller forsøgt serviceret af andre end Sælger, har Sælger intet ansvar for det leverede, og for følgerne af disse ændringer.

15.   Force Majeure

 • Force majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale (eller hertil knyttede underleverandørsaftaler) som følge af krig, borgerkrig, oprør, epidemier, pandemier, offentlige restriktioner, herunder men ikke begrænset til påbud og anbefalinger fra offentlige myndigheder, som den part enten er forpligtet til eller vælger at følge, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale (eller hertil knyttede underleverandøraftaler).

16.   Rettigheder til programmel, systemudviklinger og design

 • I det omfang programmel er en særskilt del af Sælgers leverance eller integreret i komponenter, der indgår i Sælgers leverance, gælder følgende bestemmelser i tilknytning til de øvrige salgs- og leveringsbestemmelser.
 • Alle rettigheder til leveret programmel tilhører alene Sælger, herunder ophavsret, rettigheder over forretningshemmeligheder og ejendomsret. Tilsvarende gælder alle rettigheder til udvikling og design af hardware herunder printplader. Der er ikke i henhold til nærværende salgs- og leveringsvilkår overdraget nogen form for rettigheder til programmellet bortset fra den i henhold hertil overdragne begrænsede brugsret. Hvis Køber måtte have bidraget til udviklingen af nogen del af programmellet på en måde, der indebærer, at Køber opnår rettigheder hertil i henhold til Ophavsretsloven, erklærer Køber sig ved nærværende aftale indforstået med, at sådanne rettigheder overgår til Sælger uden særskilt vederlag.
 • Køber erhverver alene en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til det leverede programmel og dokumentation. Dette gælder såvel individuelt udviklet programmel som standardprogrammel og standardkomponenter. Brugsretten er tidsubegrænset, dog under forudsætning af, at Køber betaler løbende årlige softwarelicenser.
 • Programmellet må alene anvendes i forbindelse med brug af de komponenter, hvori programmellet indgår som en integreret del.
 • Overdragelse af programmellet eller brugsretten til tredjemand, reproduktion, oversættelse, tilpasning, ændring, dekompilering, reverse engineering udover som tilladt ved ufravigelig lovgivning, omgåelse af nøgleanordninger eller autorisationskoder er ikke tilladt.
 • Leverancen omfatter programmellet i den på tilbudsdagen gældende version. Sælger garanterer ikke for kompatibilitet med andre edb systemer, herunder software, eller med nye versioner af programmel.
 • Såfremt der i leverancen indgår programmel, som andre end Sælger har ophavsretten til, er rettighedsindehaverens licensvilkår gældende.
 • Sælgers udviklingsarbejde vil ikke Sælger bekendt krænke tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis der rejses krav fra tredjemand om en sådan påstået krænkelse, skal Sælger være berettiget til på egne og Købers vegne at forestå sagsførelsen efter eget skøn og herunder indgå forlig imod at friholde Køber for evt. betalingskrav. Sælger er – hvis Sælger skønner kravet sandsynliggjort – berettiget til efter eget valg at erhverve ret for Køber til fortsat anvendelse eller at bringe krænkelsen til ophør ved ændring/udskiftning af det udviklede. Bortset herfra kan Køber ikke rejse krav imod Sælger i anledning af sådanne krænkelser.

17.   Fortrolighed

 • Medmindre yderligere fortrolighed er skriftligt aftalt har begge parter den i markedsføringsloven foreskrevne diskretionspligt med alle fortrolige forhold, de under opfyldelsen af leverancen får kendskab til hos den anden part og dennes medkontrahenter. Sælger opfylder sin forpligtelse ved at sikre, at alle Sælger’ medarbejdere skriftligt har påtaget sig denne diskretionspligt.
 • Sælger er berettiget til at optage Køber på sin referenceliste og oplyse andre om ikke-fortrolige forhold vedrørende sine leverancer.

18.   Delvis ugyldighed

 • Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse leveringsvilkår kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes heraf. Parterne forpligter sig i så fald til at erstatte den/de tilsidesatte bestemmelser med sådanne, der kommer nærmest den retsstilling, der var tilsigtet.

19.   Lovvalg og værneting

 • Aftalen er undergivet dansk ret. Eventuelle uover­ensstemmelser, som ikke kan løses ved for­hand­ling, kan indbringes for de danske domstole.